Long Fist

  Hsing-Yi
  Da Fu Ien
  Mei Fu Chuan
  Lo-Han Chuan

Di Gong

  Lein Wu Zhan
  Ti Ba Fong
  Bi Ma Sha Son
  Wa Ter I
  Wa Ter II
  Wa Ter III

 

Sun Bin Fist

Sun Bin 32
Sun Bin 64
Sun Bin 96

Mantis

Shaw Fu Ien
Ssu Lou Ben Da
Leo Ja Seu
Drunken Lo-Han
Pie Am - Two Man

Cha Fist

Ssu Lu Cha Chuan
Er Lu Cha Chuan
Wu Lu Cha Chuan

Shaolin

Di Gong Monkey
Northern Monkey
Six Harmony Fist
Shaolin Ter

 

Two-Man Sets

Shaw Wu Sew
Pie An
Tiger vs Crane
Monkey vs Crane
Hand vs Hand I
Hand vs Hand II